"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē I Koàn/Tē-2 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Kèng-jiân sî ti̍t-ti̍t pek-kūn. Chhiáⁿ lâi chù-ì khòaⁿ í-hā Sī beh kóng chit ê kî-īⁿ ê sū-si̍t! Chit ê sè-kài sī í-keng ū teh pī-p… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
== Tē-2 chiuⁿ: Sè-kài ū Teh Pī-pān ==
 
Kèng-jiân sî ti̍t-ti̍t pek-kūn. Chhiáⁿ lâi chù-ì khòaⁿ í-hā Sī beh kóng chit ê kî-īⁿ ê sū-si̍t! Chit ê sè-kài sī í-keng ū teh pī-pān! Chhin-chhiūⁿ tōa-hái tī bô ì-sek ê tiong-kan, i ê hái-éng tè ge̍h teh tín-tāng ê khoán-sit, lán chit ê sè-kài, iā tī bô ì-sek ê tiong-kan, iû-goân ū tè hit ê éng-oán ê sè-kài tī-teh tín-tāng. Tng hit ê sè-kài teh pī-pān beh chhe-khián Iâ-so͘ hō͘ lán ê sî, lán chit ê sè-kài, iā sī ū pī-pān beh gêng-chiap I. Lán chit-tia̍p nā hôe-kò͘ kè-khì ê sè-kài sī cháiⁿ-iūⁿ teh chún-pī, chiū thang chai, chhin-chhiūⁿ ū chi̍t ê Sîn teh chō-chiū jîn-lūi ê le̍k-sú, lâi pī-pān Iâ-so͘ ê lō͘.
 
3,821

次編輯