"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē I Koàn/Tē-3 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
Kó͘-chá hiah ê su-siúⁿ-ka í-keng ū chīn in chòe-siān ê ló͘-le̍k. Chóng-sī in só͘ ló͘-le̍k ê, lóng sī lí-lūn, ha̍k-soat nā-tiāⁿ. In bô thang chhin-chhiūⁿ Ιû-thài lâng ê khoán-sit, ū kian-kò͘ ê kun-ki, thang lâi khí-chō in ê chong-kàu. Tùi án-ni, in ê chòe-ko ê ló͘-le̍k sī lóng kui tī khang-khang, in ê lí-lūn, ha̍k-soat Sī bô la̍t thang pang-chān lâng lâi jím-siū chit ê bô pîⁿ-tháⁿ ê jîn-seng, in hiah ê súi-súi ê ha̍k-soat, koat-toàn bōe thang giú it-poaⁿ ê lâng ê sim. In ke̍k-le̍k hoat-hui lán lâng ka-kī ê lí-sèng, lâi beh su-sióng chong-kàu ê tō-lí. Iáu-kú in ê kiat-kio̍k sī sit-pāi.
 
In sī sit-pāi. Tú-tú īⁿ-pang lâng chhin-chhiūⁿ án-ni teh tui-chhē chin kng ê sî tú-tú tng lán lâng khò ka-kī ê ló͘-le̍k sit-pāi ê sî tú-tú Tī chit ê sè-kài sú siōng ê gûi-ki ê sî, Ki-tok lâi lîm-kàu sè-kan, che kiám m̄-sī ōe kham-tit hō͘ lán chù-ì ê sū mah?
 
Taⁿ lâi kóng-khí cho͘-chit bûn-bêng ê sè-kài hit ê tē-saⁿ ê bîn-cho̍k, Ιû-thài lâng sī án-chóaⁿ? Tōa-bīn ū lâng beh piān-pok kóng, sui-jiân Hi-lī-nî lâng á-sī Lô-má lâng, kiám-chhái thang kóng sī ū teh kî-thāi ê sim tī-teh, iáu-kú kiaⁿ-liáu Ιû-thài lâng, put-lūn siáⁿ khoán, sī goán-kò͘, hêng-ge̍k, bô ū hoaⁿ-hí ài gêng-chiap Ki-tok ê lîm-kàu ê sim, iā kú káⁿ.
Hit pún chheh ê tiong-kan, ū chi̍t-chām chhin-chhiūⁿ án-ni:
 
“Góa tī īⁿ-siōng tiong, ū khòaⁿ-kìⁿ hit ê kap Éng-oán-chiá saⁿ-kap tī-teh ê. I ê iông-māu sī chhin-chhiūⁿ lâng, koh ū un-hūi móa-móa, góa ū chhéng-mn̄g thiⁿ-sài, ia̍h i ū kā góa kóng, Chit ê sī Jîn-chú, ū gī tiàm tī i, I sī beh khé-sī it-chhè sī ún-ba̍t ê sū……Chitsūi̍i̍Chit ê Jîn-chú beh chiâⁿ-chòe Gī ê lâng ê kùn, ê kóaiⁿ, īⁿ-pang lâng ê kng, í-ki̍p kìⁿ-nā tio̍h-bôa ê lâng ê ǹg-bāng. Kìⁿ-nā khiā-khí tī tōe-bīn-chiūⁿ ê chèng-lâng, lóng beh pài-kūi tī i ê bīn-chêng. In-ūi chit ê in-toaⁿ, I sī tùi khai-pi̍t thiⁿ-tōe í-lâi kàu éng-oán, chiū í-keng siū kéng-soán.”
 
Chiah ê chheh sī teh chí-sī tong-sî iáu tī-teh chìn-pō͘ tiong ê ǹg-bāng ê cheng-sîn. Chóng-sī tī hok-im-su ê thâu-chām, lán ū khòaⁿ-tio̍h hit ê ǹg-bāng ê cheng-sîn, ū tiô-thiàu tī ta̍k tiuⁿ ê chóa-bīn. Kū-iok sian-ti só͘ thôan ê siau-sit ū kiat-chiâⁿ chi̍t ê khak-si̍t, tiāⁿ-tio̍h ê ǹg-bāng. Só͘-í put-lūn sím-mi̍h sî-chūn, nā ū bó͘ chí-tō-chiá chhut-thâu ê sî, hit ê ǹg-bāng ê sim ū hoat-chhut jia̍t-jia̍t ê chit-būn. Chhin-chhiūⁿ tng Iû-tāi chhut-thâu lâi tí-khòng Lô-má chèng-hú ê thiu-hiòng ê sî, chiū ū chin-chōe ê lâng lâi tè i, phah-sǹg i sī bí-sài-a. Tng Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān chhut-thâu ê sî, chèng-lâng chòe-chho͘ tùi i sī phāu siáⁿ-khoán ê su-sióng? Chiū-sī “chèng-lâng sim-lāi teh gī-lūn Iok-hān kiám-chhái sī Ki-tok.” Tng Iok-hān chhut-thâu lâi soan-thôan ê sî, lâng chòe-chho͘ sī mn̄g i àn-chóaⁿ? Chiū-sī mn̄g kóng, “Chhiáⁿ kā goán kóng, lí Sī bí-sài-a mah? Sī beh lâi ê, sī lí mah?” Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán chí-ū kám-kak lán só͘ tiàm tī hit ê chin kín-sīn teh kî-thāi ê khong-khì tiong.
3,821

次編輯