"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē I Koàn/Tē-2 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
Sui-jiân kò-jîn sī hō͘ lâng iàm-ò͘ⁿ, chóng-sī in tāi-ke ê sè-le̍k sī put-chí kóng-khoah, in ê chhù-piⁿ thâu-bé, hiah ê khah chhim-tîm ê īⁿ-pang lâng, sim-lāi bô boán-chiok in pún-sin hit ê chhiⁿ-chhám ê to-sîn kap ngó͘-siōng ê chong-kàu, iáu-kú Tī in tiong-kan sī ū khòaⁿ-kìⁿ chit ê Ιû-thài-kàu sī kàu-gia̍h ū la̍t, ōe giú in ê sim, in-ūi chit ê Ιû-thài-kàu sī ēng khak-si̍t ê siaⁿ, lâi soan-thôan to̍k-it ê Siōng-tè, sī ko-siōng, koh sèng ê Siōng-tè, koh ū khòaⁿ-tāng lâng ê chong-kàu hêng-ûi, khòaⁿ-kò͘ lán chèng-lâng, ū àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ lâng ê kî-tó, ū ūi-tio̍h jîn-lūi tī chiong-lâi tô͘-bô͘ tōa ê sū. Tī ta̍k ê siâⁿ-chhī ū chōe-chōe īⁿ-kàu-tô͘, kái-chong lâi chham-ka Tī hōe-tn̂g ê kèng-pài, iū-koh tû-khí chiah ê í-gōa, iáu ū tōa to-sò͘ ê “kèng-khiân ê lâng,” chhin-chhiūⁿ Sin-iok tiong só͘ kì-chài hit ê pé-chóng Ko-nî-liû; in ū siū Í-sek-lia̍t lâng ê Sèng-chheh tiong só͘ kì ê kàu-lí lâi tín-tāng in ê sim, lâi cheng-tho̍k in ê Sèng-chheh, put-kò iáu lâu chi̍t-sut-á īⁿ-pang lâng ê khoán chham-chhap tī in ê hōe-tn̂g ê seng-oa̍h.
 
Koan-liân tī chit-ê, iáu ū chi̍t hāng chin tiōng-iàu ê sū tī-teh, chiū-sī tī chú-chêng óa nn̄g-pah nî, hit pún Hi-pek-lâi ōe ê Kū-iok, ū hoan-e̍k chòe Hi-lī-nî ōe, chiū-sī hit-sî ê thong-iōng gú. Sī hoan-e̍k chit-pún, lán khah-siông sī kiò-chòe “Chhit-cha̍p lâng e̍k” (Septuagint) ê Sèng-chheh. Chit pún thang chòe Ιû-thài lâng í-ki̍p īⁿ-pang lâng ê lō͘-ēng, hō͘ in thang tha̍k, pîⁿ-pîⁿ lâi tùi in soan-thôan chi̍t ê Gī ê Siōng-tè, í-ki̍p ū Chi̍t ê úi-tāi ê beh lîm-kàu ê sū.
 
Sui-jiân tōa-pō͘-hūn ê Ιû-thài lâng, in ê ba̍k-chiu o͘-àm, in ê sim tūn, sui-jiân Bí-sài-a chin-chiàⁿ lîm-kàu ê sî, Pa-le̍k-su-thèng ê lâng ū tèng I tī Si̍p-jī-kè, iáu-kú lán tio̍h koh-chài lâi khòaⁿ Pó-lô ê toān-kì, tī-hia ū chhián-bêng Ιû-thài lâng ê hōe-tn̂g, tī ta̍k só͘-chāi sī chòe Ki-tok ê Sèng-hōe ê ng-chioh(**chhio̍h)-tōe, tùi án-ni ia̍h thang sòa hō͘ lán liáu-kái sì-sòaⁿ tī ta̍k só͘-chāi ê Í-sek-lia̍t lâng, ū tōa ê khùi-la̍t, “tī-teh pī-pān Chú ê lō͘.”
3,821

次編輯