Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō·)

2020-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng