Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)