Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2019-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō·)

2019-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng