Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō·)