Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2009-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō·)

khah kū ê 50 hāng